Regulamin

Poniżej znajdziecie regulamin naszego sklepu internetowego, w którym zawarte zostały najważniejsze informacje takie jak szczegóły procesu składania zamówienia, zasady reklamacji i odstąpienia od umowy, a także warunki świadczenia usług elektronicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres podrozepoeuropie.pl (małpa) gmail.com

§ 1 Definicje

 • Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem sklep.podrozepoeuropie.pl
 • Sprzedawca - Joanna Łukasiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Łukasiewicz, ul. Wesoła 4A, 05-400 Otwock, NIP 5322012862
 • Produkt - dostępny w sklepie produkt cyfrowy (na przykład książka w formacie PDF, link do mapy na platformie Google My Maps), będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Klient lub Kupujący - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, znajdujący się pod adresem sklep.podrozepoeuropie.pl/s/regulamin
 • Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Operator Płatności - firma, za pośrednictwem której Klient płaci za zamówione Produkty.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • Formularz Zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej sklep.podrozepoeuropie.pl/koszyk, umożliwiający złożenie Zamówienia.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Sklep sklep.podrozepoeuropie.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep sklep.podrozepoeuropie.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu sklep.podrozepoeuropie.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania

 1. Sklep sklep.podrozepoeuropie.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Produkty oferowane w sklepie mają wyłącznie formę cyfrową: pliku PDF lub odnośnika do mapy na platformie Google My Maps. Kupujący po zakupie otrzymuje link do pobrania pliku PDF lub link do mapy na platformie Google My Maps.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu, na podstronie Produktu, podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena podana na stronie Formularz Zamówienia jest sumą cen wszystkich Produktów wchodzących w skład Zamówienia i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Produkt, a następnie dodać go do koszyka klikając w odnośnik “Kup teraz”. Po wybraniu wszystkich Produktów, które Klient chce zamówić, należy wypełnić Formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia: imię, nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie opłacenia Zamówienia wraz linkiem do podstrony umożliwiającej pobranie Produktu. Po wypełnieniu poprawnie wszystkich pól Kupujący zostanie przekierowany na stronę Operatora Płatności, gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówione Produkty. Po otrzymania potwierdzenia dokonania płatności od Operatora Płatności Klient otrzyma na podany adres e-mail link prowadzący na stronę Sklepu, gdzie będzie mógł pobrać Produkt.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. W razie braku otrzymania wiadomości e-mail z linkiem do pobrania Produktu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem podrozepoeuropie.pl (małpa) gmail.com

§ 4 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 4, 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Wraz z dokonaniem płatności przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności od Operatora Płatności Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie Zamówienia oraz wyśle informacje o sposobie dostępu do zakupionych Produktów.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta z jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

§ 5 Sposoby płatności

 1. Płatność w sklepie możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności obsługiwanego przez wybranego/wybranych Operatorów Płatności.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Dostęp do Produktów zostanie przekazany dopiero po opłaceniu Zamówienia.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z prawem Klient, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. W przypadku Sklepu sklep.podrozepoeuropie.pl zwrot możliwy jest w terminie 30 dni od momentu zakupu, ale po przekroczeniu terminu 14 dni od zakupu prosimy o podanie szczegółowej przyczyny zwrotu.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. Aby odstąpić od umowy, Klient powinien wysłać stosowne oświadczenie pod adres e-email podrozepoeuropie.pl (małpa) gmail.com
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 6 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 7 Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 2. Zawiadomienie o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: podrozepoeuropie.pl (małpa) gmail.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

§ 8 Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktów cyfrowych.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 9 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, posiadanie aktywnego adresu e-mail, na który Kupujący może otrzymywać wiadomości e-mail, przeglądarka internetowa, standardowa przeglądarka lub czytnik plików PDF (np. Adobe Reader czy przeglądarka internetowa Google Chrome), włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podrozepoeuropie.pl (małpa) gmail.com
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Jeśli istnieje taka możliwość, Usługobiorca powinien dostarczyć screenshot oraz kod błędu, o ile taki wystąpił.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/).
 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.